Klicka här för att öppna en webbversion av nyhetsbrevet

 
Dec 2018
Masterstudent vinner KEFUs uppsatspris

Thea Enhörning Admarker
Thea Enhörning Admarker kommer i sin studie  fram tilll att Pay-for-Performance faktiskt kan ha önskad effekt.

KEFUs uppsatspris för läsåret 2017/2018 går till Thea Enhörning Admarker, Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund, för uppsatsen Pay-for-Performance i svensk primärvård – effektiv ersättningsmodell eller slöseri med resurser?

I uppsatsen undersöks om införandet av resultatbaserad ersättning, Pay-for-Performance, i svensk primärvård har haft någon påverkan på antalet undvikbara slutenvårdstillfällen.

Pay-for-Performance (P4P) är en ersättningsmodell som betyder att ersättningen baseras på om en vårdinrättning uppnått ett i förväg fastställt resultat eller en viss resultatförbättring. Lyckas det utgår en bonus och om resultatet inte uppnås kan ersättningen i stället sänkas.

Studieobjekten har varit Region Västernorrland och Region Västerbotten som båda har haft sina egna varianter av P4P-programmen. Och till skillnad från tidigare svenska studier visar Thea Enhörning Admarkers arbete att P4P haft relativt stora effekter på undvikbar slutenvård – i genomsnitt drygt 10 procents minskning jämfört med landsting som inte använder denna ersättningsmodell.

Läs mer

Uppföljningssystem som bidrar till lärande

Anders Anell
Anders Anell leder det nya forskningsprojektet.

FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har nyligen beviljat Professor Anders Anell och hans forskarkollegor nära fem miljoner kronor för ett flerårigt forskningsprojekt –  Verksamhetsuppföljning för lärande och kvalitetsförbättring  i primärvården.

– Att vi nu har fått medel för detta projekt kan direkt spåras till tidigare projekt om primärvård som KEFU har stöttat, säger Anders Anell. Det är ytterligare ett exempel på att tidig finansiering från KEFU av projekt på idéstadiet på lite sikt har lett till större forskningsanslag.

I projektet medverkar, förutom Anders Anell,  Eva Arvidsson, specialist i allmänmedicin och forskningshandledare i Jönköpings län tillsammans med nationalekonomerna Lina Maria Ellegård och Margareta Dackehag, samt  företagsekonomen Anna Häger Glenngård från Ekonomihögskolan i Lund.

En viktig bakgrund till denna utlysning från FORTE är att man vill hitta nya styrformer för vården som bygger mer på tillit än på kontroll.Läs mer

Högst personligt:
Framtidens hälso-och sjukvård - vem ska avgöra vad som behövs och hur ska resurserna räcka?

Greger Linander
Greger Linander: Hälso-och sjukvårdsstrateg,
Region Skåne


Den framtida vården står inför stora utmaningar. Befolkningens ökade förväntningar och större kunskap kombinerat med en ökande andel äldre, möter en verksamhet som ofta känner att resurserna inte räcker. I mitt uppdrag ingår det att fundera på hur hälso-och sjukvården ska kunna möta denna situation, bland annat genom en förbättrad personcentrering och individualisering, samtidigt som vi måste lösa uppgifterna smartare. En svår men inte alls omöjlig ekvation!

När jag gick sjuksköterskeutbildning i början på 80-talet satte vi självklart ”patienten i centrum”. På den tiden betydde det, om jag minns det rätt, att jag skulle lyssna mer på patienten, att jag skulle vara tillmötesgående och att jag inte skulle orsaka mer smärta än nödvändigt. Om det var möjligt. Annars var det i princip vi, ”inom professionen” i vården, som bestämde åt patienten och definierade vad som var bäst.
 

Läs mer

Den digitaliserade ekonomen

Digitalisering

KEFU kommer tillsammans med KEF – kommunalekonomernas förening  att genomföra ett projekt där man gör en landsomfattande undersökning av hur ekonomrollen utvecklats i den pågående digitaliseringen. Samt vilka krav som ställs på kompetensutveckling för att ekonomerna och de kommunala organisationerna fullt ut ska kunna ta steget ut i den digitala världen.

Projektet finansieras till lika stora delar av de två parterna KEFU och KEF, vars styrelser bedömer frågan om digitaliseringen inom kommuner och landsting som en mycket viktig framtidsfråga.

– För ekonomerna handlar digitalisering mycket om att skala bort rutinsysslor som transaktionstjänster och grundläggande redovisning så att de i stället kan ägna sig åt sådana uppgifter de är bäst på, som till exempel analys, kommunikation och omvärldsbevakning, säger Roland Svensson, utbildningsledare på KEF.Läs mer

Ny gästprofessor forskar om kommunala utmaningar i Europa

Sabine K
Professor Sabine Kuhlmann

Sabine Kuhlmann, professor i statsvetenskap, offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam, kommer att tillträda som gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund från 2019.

Vid ett KEFU-seminarium berättade hon om sin forskning med inriktning mot olika sätt att styra på lokal nivå i Europa, vilka kommunala reformer som genomförts i de olika länderna, och på vilken väg utvecklingen är i de olika länderna när det till exempel gäller synen på New Public Management och graden av lokalt självstyre.

Sabine Kulhmann besökte också KEFU och träffade många av de forskare på Ekonomihögskolan som arbetar med frågor som berör den offentliga sektorn. Hon var imponerad av den bredd som finns på Ekonomihögskolan när det gäller forskning om offentlig sektor och av den, som hon upplevde, öppna och vänliga atmosfären här.

Hör henne berätta om de viktiga utmaningar hon ser för  kommuner och regioner i Europa i detta filmklipp.


Tillit viktigt för välfärdsstaten

Andreas Bergh
Andras Bergh, docent i nationalekonomi Vid Ekonomihögskolan i Lund, har under flera år forskat och skrivit mycket om tillitens betydelse.

Nationalekonomen och välfärdforskaren Andreas Bergh höll i december ett KEFU-seminarium på temat välfärdsstat, tillit och migration. Här framkom bland annat att det mesta tyder på att det ät tilliten som är viktig för välfärdssamhället framväxt – inte tvärtom. Men det gäller också att vårda rättsstaten och bekämpa korruption annars riskerar de ungas tillit att skada, något som senare kan bli svårt att reparera. 

Den sociala tilliten mäts oftast med frågan ”anser du att det går att lita på människor i allmänhet?”.  I Sverige och övriga nordiska länder ligger tilliten bland de högsta i världen och tilliten ser också ut att ligga tämligen stabil i de flesta länder under senare år. USA sticker dock ut som ett land där tilliten minskat ganska kraftigt sedan 70-talet, men varför det är så finns det ännu inga entydiga svar på.

Anderas Bergh konstaterade att det finns flera fördelar med att lita på andra människor. Hög tillit främjar ekonomisk utveckling genom sänkta transaktionskostnader och ökad produktivitet.


Läs mer
Andra omgången av HELA startar i mars

Stiftsgården Höör
Utbildningsprogrammet kommer även denna gång att genomföras på Stiftsgården i Höör och inleds med ett tvådagarsinternat 5-6 mars.

Under våren och sommaren 2018 har KEFU genomfört det nyutvecklade utbildningsprogrammet HELA för första gången. Det har varit en väldigt uppskattad satsning och nu planeras för nästa omgång av utbildningen som kommer att starta till våren.

HELA står för att utifrån en Helhetssyn förstå Ekonomiska samband och hur helheten kan Ledas och Analyseras.

HELA vänder sig till ekonomer i kommuner och region med kvalificerade arbetsuppgifter och som känner ett behov av att vidareutveckla sig själv och sin verksamhet.

Utgångspunkten är att ekonomens kunskaper och förmågor är och kommer att förbli en betydelsefull strategisk tillgång i en allt mer komplex kommunal verksamhet.


Läs mer
God JulSeminarier våren 2019

IT-säkerhet och sårbarhet – Hur ser kommunernas krisplanering ut?

Medverkande: Anna Thomasson
Tid och plats meddelas senare

Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Medverkande: Christine Blomquist och Rikard Larsson
Tid och plats meddelas senare

Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Medverkande: Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell
Tid och plats meddelas senare

Uppföljning för lärande och kvalitetsutveckling i vården

Medverkande: Anders Anell
Tid och plats meddelas senare

Skollagstiftningens uppdrag till skolans huvudmän och profession

Medverkande: Matz Nilsson, Sten-Bertil Olsson och Lars Werner
Tid och plats meddelas senare

KEFU-dagen


Kurser våren 2019

Ekonomi för verksamhetsansvariga
Tid och plats meddelas senare

Hela
5 – 6 mars   2 april   7 maj     8 – 19 juni
 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se