Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
December 2019
Årets vinnare i KEFUs uppsatstävling

KEFU-dagen
Tre av författarna till de vinnande uppsatserna: fr.v. Adam Karlsson, Matilda Karlsson och Alexander Mozaffari

KEFUs pris för bästa uppsats delas i år lika mellan två uppsatser. Den ena uppsatsen behandlar ledarskap inom hemvården, den andra hur läkare navigerar i intressekonflikten mellan patient och överordnade.

Det är 34.e året som KEFU styrelse delar ut pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi. Prissumman är på totalt 20 000 kronor. De två uppsatser som delar på priset för läsåret 2018/2019 är:

Fungerar det i praktiken – en studie om ledarskap i förhållande till styrlogiker och kontroll inom hemvården, författad av Alexander Mozaffari och Nazif Ledinic, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

The physician’s word matters most- conflicts of interest between patient and superior, as explained by agency theory?, författad av Hannah Feldtblad, Adam Karlsson och Matilda Karlsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.


Läs mer

KEFU-projekt om 8-årig folkskola gav god utdelning

Therese N
Therese Nilsson

Nationalekonomen Therese Nilsson och hennes forskarkollegor har fått ett flerårigt forskningsanslag från Vetenskapsrådet på drygt fyra miljoner kronor för att studera socioekonomiska effekter av skolreformer i Sverige under 1900-talet. Detta efter att ha genomfört en inledande KEFU-finansierad studie om effekterna av att införa ett åttonde skolår i folkskolan.


– Det stöd vi fick från KEFU har varit helt avgörande för att vi har kunnat få detta stora forskningsanslag, säger Therese Nilsson. En stor del av det stödet gavs just för att jag skulle få möjlighet att skriva en ansökan till Vetenskapsrådet, och att vi dessutom kunde visa att vi har kunnat samla in data, validera dem och göra preliminära analyser har med säkerhet haft stor betydelse för hur vår ansökan bedömdes.

Therese Nilsson har under flera år samlat in historiska data från olika kommunarkiv i Sverige för att se vilka effekterna blev att utöka den obligatoriska skolgången. I med KEFU-projektet kunde man bland annat göra nedslag i skånska kommunarkiv för att säkerställa kvaliteten på data för övriga landet.

Läs mer

Högst personligt:
Två kriser och behovet av ekonomisk tillväxt

Christer G
Christer Gunnarsson, professor i ekonomisk historia

Kris är ordet för dagen. Ständigt blir vi matade med larmrapporter och påståenden om kaos och en nära förestående kollaps, här hemma eller någon annanstans, eller för hela planeten. När vi snart går in i ett nytt decennium gör vi det i en atmosfär av allt större pessimism.

Kontrasten mot det samhällsklimat som rådde vid millennieskiftet är frapperande. Då hade vi just bevittnat globaliseringens genombrott. Diktaturerna hade fallit en efter en, Sovjetkommunismen hade mot alla odds brutit samman, den sydafrikanska apartheidregimen likaså.

Marknadsekonomin  hade segrat och satt igång en våg av liberaliseringar och privatiseringar, i Sverige såväl som globalt. Den ekonomiska tillväxten hade tagit fart efter ett par decennier av stagnation och den globala fattigdomen börjat minska i en tidigare aldrig skådad takt.

Idag har framtidstro ersatts av svartsyn och kristänkande. Det är få som hävdar att globaliseringen bara skapat vinnare trots att de ekonomiska framstegen varit enorma.
 

Läs mer

Samverkan ger bättre vård för patienter med demensjukdomar

Håkan T
Håkan Toresson är projektledare för Region Skånes strategiska handlingsplan för jämlik demensvård

KEFU deltar tillsammans med Region Skåne och sex skånska kommuner i ett samverkansprojekt för att uppnå en bättre samordning av vårdinsatser för patienter med demenssjukdomar. Erfarenheterna av ett sådant strukturerat arbete är mycket goda i de medverkande kommunerna.

Demenssjukdomar kostar enligt Socialstyrelsens beräkningar samhället 63 miljarder årligen. Ungefär 80 procent hamnar på kommunerna avseende  kostnader för sådant som hemtjänst och särskilda boenden. Ett problem är att långt ifrån alla får rätt diagnos och därmed den vård de behöver, något som till delvis kan förklaras av att kommunikationen och samarbetet mellan olika vårdinstanser fungerar dåligt.

Kunskapscentrum demenssjukdomar (KC)är ett av flera kunskapscentra i Region Skåne med uppgift att sammanställa och sprida kunskap, bidra till kompetensutveckling och utveckla metoder och processer inom olika verksamhetsområden.

Läs mer

Fortfarande svårt att jämföra kommuner

J och M
Mattias Haraldsson och Jörgen Carlsson, som har studerat kommunala koncerner i Skåne tillsammans med Niklas Sandell (inte med på bilden).

Koncernperspektivet är fortfarande begränsat i kommunernas budgetar och årsredovisningar. Men när det gäller ägardirektiv och policydokument för hur de kommunala bolagen ska styras finns en utveckling mot ett koncernperspektiv som skulle kunna utvecklas till ett mer övergripande koncernperspektiv.

Det är några av slutsatserna i ett nyligen färdigställt KEFU-projekt om kommunala koncerner i Skåne.

Projektet har genomförts av företagsekonomerna Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell. Den rapport som inom kort publiceras kan sägas bestå av två delar – en strukturdel och en del som behandlar olika styrdokument.

Preliminära resultat presenterades vid ett KEFU-seminarium i våras. De tre forskarna har studerat samtliga kommuner i Skåne och sett att koncernstrukturerna kan delas in i fyra olika kategorier.

Läs mer

God JulKurser våren 2020


HELA –Helhetssyn, Ekonomiska samband, Leda och Analys

Kursstart 25-26 februari 2020

Stiftsgården Åkersberga, Höör
Läs mer och se hela programmet

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Medverkande: Caroline Hellström, Ulf Ramberg och Mikael Hellström
Tid och plats meddelas senare


Seminarier våren 2020


Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan?

Therese Nilsson, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
13 februari 2020 kl 14.00 – 16.30 Sal
EC3:207

Intern styrning av vårdcentraler – en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

Medverkande: Anna Häger Glenngård, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Tid 31 mars 2020 kl 14.00 – 16.30
Sal EC3:207

Den svenska skolmarknaden

Sten-Bertil Olsson, Andreas Fejes, Emma Sparr och Sofia Gruvberger Saal
27 mars 2020  kl 14.00 – 16.30
Sal EC3:207

Vad kan vi lära oss av Kanada?

Mikael Hellström, Hans Knutsson, Ola Mattisson och Ulf Ramberg

Tid och plats meddelas senare

Hur fattar kommuner beslut gällande personlig assistans och alternativa insatser

Tid och plats meddelas senare

Den digitaliserade ekonomen – vad gör den?

Tid och plats meddelas senare

KEFU-dagen 2020


Tid och plats meddelas senare
 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se