Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
Juni 2018
KEFU-dagen tog upp demokratins utmaningar

KEFU-dagen
Statsvetaren Agneta Blom frågas ut av Johan Wester, moderator för årets KEFU-dag.

Med bara några månader kvar till valdagen tog årets KEFU-dag upp de många och växande utmaningar som demokratin utsätts för. Alla presentationer filmades, så den som missade KEFU-dagen kan ändå ta del av dem via länkarna nedan, eller på KEFUs hemsida.

Dagen inleddes av professor Colin Carlile, tidigare chef för ESS, European Spallation Source, som gav en rad exempel på företeelser som oroar honom och som på olika sätt kan undergräva demokratin. Carlile är engelsman, men eftersom han har arbetat utomlands i så många år får han varken rösta i parlamentsvalen i Storbritannien, Sverige eller något annat land. På det sättet är han inte unik, men han menar att detta faktiskt är ett demokratiskt problem.

Han tog också upp alla de osanningar som genomsyrade Brexit-kampanjen och presidentvalet i USA, liksom problemet med att medierna, till exempel de stora dagstidningarna i Storbritannien, ofta ägs av ett fåtal stenrika personer med egna politiska agendor.

Hot mot förtroendevalda är något som ofta rapporteras i medierna och det var också ämnet för Agneta Blom, statsvetare från Örebro universitet.


Läs mer

KEFU-stipendiat forskar vidare om gränsöverskridande styrning

Ulrika Westrup

För 20 år sedan fick företagsekonomen Ulrika Westrup ett KEFU-stipendium för att kunna ta en licentiatexamen vid Ekonomihögskolan i Lund. Det resulterade sedan i en doktorandtjänst och 2002 lade hon fram sin doktorsavhandling. Sedan dess har hon varit verksam som forskare och lärare vid Campus Helsingborg och institutionen för service management och tjänstevetenskap där hon idag är docent.

– Egentligen kan man säga att jag som forskare arbetar vidare kvar i samma grundspår som när jag skrev min avhandling och jag har fortfarande en väldigt stor nytta av det jag gjorde som KEFU-stipendiat, säger Ulrika Westrup. Det handlar mycket om styrning inom till exempel skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, samt ledarskapets betydelse för att de olika organisationerna ska kunna samverka på ett konstruktivt sätt även om välfärdstjänsterna är splittrade i olika stuprör.

Det senaste projektet handlar om samverkan för att ta hand om ensamkommande flyktingbarn.

– Här är det i grunden samma problematik, men den är bara ännu mer komplex eftersom vi har en situation där det också finns kontakten med migrationsverket, det ska utses god man och så vidare.

Läs mer

Högst personligt:
Alla sektorer måste bidra till en bra och effektiv samhällsservice
Jan-Åke Troedsson
Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör, Malmö stad

Vårt kommunala uppdrag att tillhandahålla samhällsservice som i huvudsak är skattefinansierad förutsätter att ett flertal bastjänster måste fungera. En del av dessa bastjänster utförs av kommunen själv medan andra upphandlas och tillhandahålls av en extern part.

I de flesta fall är det en väldigt bra affär att ha kommunen som kund. Kommunen kan inte gå i konkurs och är därmed en säker betalare, vilket säkerställs genom att kommunen kan ta ut den skatt som behövs för att betala för sina åtagande. Detta borde innebära att flera skulle vara intresserade av att lämna anbud till kommunen.

Men trots detta ser jag en utveckling att för ett flertal av våra bastjänster får kommunerna endast ett fåtal anbudsgivare.

I en del fall kommer ett anbud och i något fall kommer det inget anbud alls. Hela samhällsservicens konstruktion bygger på att privata och offentliga aktörer samverkar för att ge medborgarna ett bra liv. Kommunen gör det den är bra på och de privata aktörerna gör det de är bra på. Inom området banktjänster ser jag att det är en eller två aktörer som lämnar anbud på tjänster som innebär att kommunen ska kunna betala ut löner till sina anställda, betala fakturor, betala försörjningsstöd till försörjningsstödstagare, mm.

Läs mer

KEFU följer upp införandet av mobila vårdteam i Skåne

Anna H G
Anna Häger Glenngård arbetar med de delar av projektet som handlar om etablering, funktion och effekter av de mobila vårdteamen.

Mobilt vårdteam är en vårdform som sedan 2017 finns med i hälso-och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Huvudmålet med att införa vårdformen är ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet när framförallt äldre med stort vårdbehov kan få hjälp i hemmet i stället för ständiga sjukhusbesök. KEFU har fått uppdraget att under tre år följa upp hur den nya vårdformen implementeras, något som kräver en hög grad av samverkan.

– Det finns olika potentiella hinder för samverkan, säger Anna Häger Glenngård.  Regelsystem, informationssystem och budgetar kan till exempel olika ut, och det finns också kulturella hinder som skillnader i språkbruk, utbildning och värderingar. Det största behovet av samverkan kanske uppstår mellan de organisationer som har olika och kompletterande kompetenser.

KEFUs uppföljning görs i tre delar. Den första handlar om etablering och funktion av vårdformen. Den andra delen handlar om hur kostnaderna utvecklas efter införandet av de mobila vårdteamen och den tredje delen handlar om vilka effekterna blivit av vårdformens etablering och funktion – till exempel hur patienter och anhöriga upplever förändringen.  Alla delarna i uppföljningen görs i samverkan mellan KEFU, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

.

Läs mer

RCC syds regionala cancerplan utvärderad

Ola Mattisson
Ger Paulsson ger några rekommendationer till förändringar i en ny regional cancerplan.

Regionalt cancercentrum syd har tagit fram en cancerplan som omfattar perioden 2015-2018. KEFU fick uppdraget att följa upp den nuvarande planen och lämna förslag på förändringar i en kommande cancerplan som ska löpa från 2019. Arbetet har utförts av docent Gert Paulsson, som lade fram sin slutrapport tidigare i vår.

Uppföljningen har i huvudsak genomförts som en intervjustudie där ett antal frågor ställts till centrala aktörer i arbetet med cancervården i den södra sjukvårdsregionen.

– Den allmänna uppfattningen är att det är värdefullt att ha en cancerplan, att den befintliga planen håller hög kvalitet och att den i allt väsentligt speglar ”state of the art” inom cancervården, säger Gert Paulsson.

Planen bygger på tankar om en processorienterad cancervård där patienten är medaktör, och i planen beskrivs ett antal nyckelinsatser för att lyfta cancervården ytterligare. Några av dessa handlar om ett ökat fokus på prevention och tidig diagnostik, effektiv utredning och behandling i tid, rehabilitering som integreras i patientförloppet, att flera kan få nytta av palliativ kompetens och att synliggöra forskningens betydelse för cancervården.Läs mer
Kostnadseffekterna av att införa mobila vårdteam
Robert Wenglén
Mattias Haraldsson arbetar med den del av upfoljningen av mobila vårdteam som behandlar kostnadseffekter.

Vilka blir kostnadseffekterna av att införa vårdformen mobilt vårdteam i Region Skåne och de skånska kommunerna? Det är den fråga Mattias Haraldsson arbetar med i det KEFU-projekt som beskrivs ovan.

– Det är naturligtvis viktigt att veta hur den här reformen slår på regionens och kommunernas resursförbrukning, något vi ännu inte vet något om, säger Mattias Haraldsson. Initialt finns kanske en känsla bland många att regionens kostnader kan komma att sjunka och att de i stället ökar i kommunerna. Men det finns det inga bevis för, det är också möjligt att kostnaderna minskar för alla om reformen som tänkt leder till en högre vårdkvalitet och att patienterna mår bättre än innan.

Det finns vissa metodproblem med att följa upp kostnaderna, menar Mattias Haraldsson.

– En förutsättning för att följa kostnadsutvecklingen är att vi kan mäta målgruppen, det vill säga se hur resursförbrukningen utvecklas för de individer som tillhör målgruppen för de mobila vårdteamen. Men varken Region Skåne eller de skånska kommunerna har ekonomisystem där man kan se vilken resursförbrukningen är per individ för den specifika målgruppen och det innebär att det blir svårt att göra några exakta mätningar.

Läs mer
KEFU-projekt om skånska offentliga organisationers talangförsörjning påbörjat
Seminarium om primärvård

Fil.dr. Christine Blomquist och professor Rikard Larsson har under våren påbörjat en studie av de utmaningar Skånes kommuner och Region Skåne står inför när det gäller talangförsörjning de närmsta åren. KEFU-projektet görs i samarbete med Kommunförbundet Skåne.
 
En första enkät har nyligen gått ut till alla kommun-, ekonomi- och HR-direktörer i samtliga skånska kommuner för att få en översikt av deras främsta utmaningar kring framtida talangförsörjningen och vad som är viktigast för linjechefer, HR-personal och ekonomifunktionen att göra för att klara dessa utmaningar.

Ju fler som svarar på denna enkät, desto mer kunskap kring hur dessa tre funktioner kan samverka för att stärka offentliga organisationers talangförsörjning.
 


Läs mer

Missa inte KOMMEK i Malmöl 22-23 augusti och besök gärna KEFU:s monter


KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skåne och Malmö Stad i samarbete med MalmöMässan.

KEFU deltar som vanligt med en egen monter, så passa på att titta förbi!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


10TH INTERNATIONAL EIASM PUBLIC SECTOR CONFERENCE
LUND, SEPTEMBER 4-6, 2018


EIASM– European Institute for Advanced Studies in Management arrangerar den 4-6 september en internationell forskarkonferens om frågor som berör den offentliga sektorn. Det är forskare i KEFUs nätverk som är lokala värdar och som organiserar konferensen.

Läs mer om konferensen på EIASM:s hemsida, där den som är intresserad också kan anmäla sig (deltagare betalar en avgift).
 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se