Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
juni 2019
Hur kommunala koncerner organiseras och styrs

Jörgen, Mattias och Niklas
Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell

Företagsekonomerna Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell har som en del av ett pågående KEFU-projekt studerat och kartlagt hur de skånska kommunala koncernerna är organiserade och vilka utvecklingstendenser som finns. Resultaten presenterades vid ett välbesökt KEFU-seminarium den 16 maj.

I ett tidigare delprojekt kartlades kommunernas årsredovisningar med fokus på den sammanställda redovisningen – kommunernas koncernredovisning. Där framkom att redovisningen ofta saknade ett egentligt koncernperspektiv och den sammanställda redovisningen ofta inte höll tillräcklig kvalitet för att kunna ge en samlad bild av kommunens verksamhet.

I den nya studien studerar man istället hur kommunerna i Skåne faktiskt organiserar sig, oaktat hur redovisningen ser ut, och då verkar koncerntänkandet vara mer utvecklat

– Vi ser en tendens till att kommunerna mer än tidigare försöker ta ett samlat grepp på styrningen av kommunen, inklusive kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer utanför förvaltningsorganisationen, säger Jörgen Carlsson

Läs mer

Migration och integration stora utmaningar för Tyskland liksom för Sverige – med vissa skillnader

Sabine K
Sabine Kuhlman är professor vid Universität Potsdam i Berlin och gästprofessor vid Ekonomihögksolan i Lund

Den tyska administrativa indelningen med federal nivå, förbundsländer, landkretsar och kommuner som ofta inte utbyter information med varandra har komplicerat Tysklands hantering av de enorma flyktingströmmarna efter 2015. Det framkom vid ett KEFU-seminarium med Sabine Kuhlmann, gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Vid seminariet presenterade hon några av resultaten en nyutkommen studie hon är medförfattare till. Studien ger också några tips till hur förvaltningen skulle kunna förbättras när det gäller den tyska migrations- och integrationspolitiken.

En kortare version av studien finns översatt till engelska med titeln Administering Migration and Integration – A Joint Task of Federal Government, the Länder And Local Authorities.

Under åren 2015-2016 ankom fler än 1,1 miljoner flyktingar till Tyskland, något som inneburit en stor belastning för stora delar av det tyska samhället. Och liksom i Sverige är det kommunerna som drabbats mest akut.

Läs mer

Högst personligt:
Motstridiga ideal i den politiska styrningen av mindre kommuner?

Johan Wänström
Johan Wänström, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet

Hur bör lokala folkvalda politiker styra en kommun?
Den frågan diskuteras flitigt bland annat i ljuset av den Tillitsdelegation som tillsattes 2016. I direktiven till Tillitsdelegationen konstaterar uppdragsgivaren (regeringen) att styrningen under de senaste decennierna har kännetecknats av ”decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, budget och organisation. Fokus har legat på mål- och resultatstyrning och uppföljning.” Det här bör, enligt regeringen, ersättas med ett system som sätter ”ömsesidigt förtroende mellan olika berörda parter” i centrum.

Att det finns brister och mindre tilltalande baksidor med en styrfilosofi är emellertid inget nytt.

Introduktionen av målstyrning i svenska kommuner på 1980- och 1990-talen var bland annat en reaktion på bristerna i tidigare styrmodeller som bland annat beskrevs som överbyråkratiska och rigida. Det pågår således en debatt om hur styrningen av Sveriges kommuner bör organiseras och utföras. Gamla ideal kopplade till en tydlig rollfördelning och måluppfyllelse ifrågasätts till förmån för ideal kopplat till nära relationer och tillit.

Läs mer

Chefers stora betydelse för talangförsörjning i offentlig sektor

Rikard L
Rikard Larsson är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund

Professor Rikard Larsson har tillsammans med universitetslektor Christine Blomquist genomfört en KEFU-finansierad studie av hur de offentliga organisationerna i Skåne arbetar för att rekrytera talanger – och för att behålla dem. På ett KEFU-seminarium i maj redogjorde Rikard Larson för den kvantitativa delen av studien (hans presentationsmaterial kan ses här).

I Sverige bedöms det att den offentliga sektorn behöver rekrytera omkring 500 000 nya medarbetare fram till 2026 och det är naturligtvis viktigt att locka till sig de rätta talangerna.

Rikard Larsson menade att den offentliga talangsförsörjningen sker på två sätt. Dels genom att HR-avdelningar arbetar på traditionellt sätt genom att rekrytera stora mängder anställda efter att ha gjort systematiska tester och bakgrundsundersökningar, det Rikard Larsson benämnde ”talent management”.  Dels genom att linjecheferna själva ansvarar för att hitta lämpliga talanger.

Här kom Rikard Larsson in på det ibland kontroversiella begreppet ”superchefer”.  Begreppet lanserades av den amerikanske professorn Sydney Finkelstein som 2016 kom ut med boken Superbosses: How Exceptional Leaders Master the Flow of Talent

Läs mer

Irvine Lapsley utnämnd till hederdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund

Anna Thomasson
Irvine Lapsley på promotionsdagen

Irvine Lapsley, idag professor emeritus vid University of Edinburgh Business School, kom till Ekonomihögskolan i Lund som gästprofessor i företagsekonomi 1999. Han är en av världens ledande forskare inom public management med ett stort internationellt nätverk. Han har också grundat det skotska forskningsinstitutet IPSAR (Institute for Public Sector Accounting Research) och är redaktör för tidskriften Financial Accountability and Management.

Under de gångna 10 åren har Irvine Lapsley arbetat tätt tillsammans med KEFU och flera forskare i KEFUs nätverk och varit mycket uppskattad såväl för sitt stora kunnande och sin pedagogiska talang som för sin sympatiska personlighet och humor.

Han har bland annat verkat som handledare för doktorander och som initiativtagare, redaktör och medförfattare till en rad publikationer och böcker. Ett exempel är forskningsantologin Modernizing the Public Sector – Scandinavian Perspectives, som kom ut för två år sedan. Denna bok, redigerad tillsammans med Hans Knutsson, innehåller en rad bidrag från forskare med tät koppling till KEFU.


Läs mer
KEFU-dagen 2019
Digitaliseringens effekter

Fredagen den 27 september 2019


Årets KEFU-dag har digitalisering och dess effekter som tema.

Visst har digitaliseringen av samhället pågått ett tag och visst kan det redan nu radas upp ett antal exempel på både rosade och risade exempel på dess effekter. En del av dessa effekter är mycket tydliga i vardagen för de flesta, medan en del är av sådan klurig art att både dess orsak och dess effekt är okända för det stora flertalet som berörs.

Som vanligt vid transformella samhällsförändringar finns det visionärer som huvudsakligen väljer att måla den digitaliserade världen i klara färger och som har svårt att lyssna på andra som pekar på ett antal glappkontakter mellan den framtida visionen och de digitaliseringssteg som tas i praktiken. Emellertid, i en tid där den offentliga sektorn enligt en tämligen samstämmig kör står inför ett antal stora utmaningar förefaller mer digitalisering påfallande ofta ses som en stundtals saliggörande medicin på många av sektorns åkommor.

Digitalisering är ett stöd både i mötet med medborgare och för olika organisatoriska problem. Är detta rimligt och vad vet vi i nuläget om digitaliseringens effekter givet de ansträngningar som görs i den offentliga sektorn?

Ett mer utförligt program kommer i augusti men det går att anmäla sig redan nu på denna länk.


Läs merKurser

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Medverkande: Caroline , Ulf Ramberg och Mikael Hellström

Tid och plats meddelas senare


HELA –Helhetssyn, Ekonomiska samband, Leda och Analys

Kursstart 25-26 februari 2020
Stiftsgården Åkersberga, Höör


Seminarier

Välfärdseffekter av utökningen av den obligatoriska folkskolan

Meverkande:Therese Nilsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Tid och plats meddelas senare

Den digitaliserade ekonomen i en digitaliserad organisation/omvärld

Meverkande: Mikael Hellström och Ulf Ramberg, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Tid och plats meddelas senare

Interna styrningen vid vårdcentraler i Sverige och Finland – en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

Meverkande: Anna Häger Glenngård, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Tid och plats meddelas senare


KEFU-dagen 2019

Fredagen den 27 september 2019

Anmälan


  

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se