Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
Mars 2018
Mycket som måste göras för att förbättra skånsk primärvård

Anders Anell

Arbetsmiljön i de skånska offentliga vårdcentralerna är mycket ansträngd och det blev ingen förbättrad samverkan mellan sjukhusvård och primärvård i Skåne efter omorganisationen 2013. Det framgår av en nysläppt KEFU-rapport, där professor Anders Anell på uppdrag av Region Skåne utvärderar primärvårdens nuvarande organisation. Han ger också en rad förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

År 2013 beslutade Region Skåne att dela upp den offentliga primärvården på tre förvaltningar – Sus, Sund och Kryh – efter att tidigare haft en enad skånsk primärvårdsförvaltning. De tre nya förvaltningarna omfattar både offentlig primärvård och specialiserad sjukhusvård. Huvudsyftet med omorganisationen var att uppnå en bättre samverkan mellan primärvård och sjukhusvård

Anders Anells uppdrag har dels varit att utvärdera om detta syfte har uppnåtts, dels att
studera hur arbetsmiljön i primärvården har utvecklats, men också att komma med
förslag till åtgärder så att arbetsmiljö och samverkan kan förbättras.

Läs mer

Sveriges första MR-kommuner


Gabriella Fredriksson är jurist och verksam vid Raul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter i Lund

SKL har i samarbete med RWI (Raul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt) utvecklat en plattform som kommuner, regioner och landsting kan använda för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter. Till följd av detta har ett forskningssamarbete inletts mellan RWI och KEFU.
 
– Vi kontaktade KEFU eftersom vi sedan tidigare samarbeten vet att de har stor erfarenhet av följeforskning, alltså forskning i nära samverkan mellan praktiker och forskare för att utvärdera olika projekt och satsningar på lokal nivå, säger Gabriella Fredriksson, teamledare för teamet Inclusive Societies vid RWI.

Bakgrunden är att ett antal städer rund om i världen utnämnt sig själva till MR-städer. Detta tyckte SKL var intressant att utveckla i en svensk kontext eftersom SKL fått i uppdrag från regeringen att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på lokal nivå.


Läs mer

Högst personligt:
Framtidens kommun – hur kommer den att se ut?

Anna Thomasson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund

Jag visste tidigt att jag var intresserad av samhällsfrågor, det är kanske därför ingen slump att jag så fort jag var klar med min utbildning vid Ekonomihögskolan i Lund tog kontakt med KEFU och de forskare som då var aktiva där.

Att jag flera år och en avhandling senare fortfarande skulle tycka det var lika spännande att forska om och diskutera förutsättningarna för våra kommuner att klara sitt uppdrag, var däremot inget jag då funderade över. Men så blev det. Kommunfrågor fortsätter att engagera mig och jag tror att anledningen till det är att det är så nära och konkret. Det handlar om vår vardag och hur vi vill att den ska se ut. Det är välfärd i praktiken.

Därför är det kommunerna gör och
förutsättningarna de har för att uppfylla de uppdrag de har så oerhört relevant och viktigt! En fråga som jag kommit att fundera mycket över på sista tiden är därför hur väl dagens kommuner är rustade för att klara framtida utmaningar.
Utmaningarna är många och för de flesta inom kommunens värld välkända och likaså omfattningen av dem.

Läs mer

Ny KEFU-utbildning har startat

Mikael H
Mikael Hellström, programchef för KEFUs nya utbildning HELA.

I februari påbörjade 25 deltagare KEFUs nyutvecklade utbildning – HELA  – på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Utbildningen vänder sig till ekonomer i kommuner, landsting och regioner som känner ett behov av att vidareutveckla sig.

Akronymen HELA står för Helhetssyn, Ekonomiska samband, Leda och Analys. För att utbildningen skulle bli så relevant och verksamhetsnära som möjligt togs utbildningsprogrammet fram i samarbete med representanter från Lund, Malmö och Region Skåne. Jämfört med den tidigare utbildningen PUCK är HELA också något kortare med totalt sex utbildningsdagar fördelade på två internat och två fristående dagar.

– En annan skillnad mot vår tidigare utbildning är att HELA tar utgångspunkt i ekonomen, ekonomens dagliga arbete och att vi lägger stor vikt vid omvärldsbevakning och konsekvenser av denna, säger Mikael Hellström, programchef för den nya utbildningen. Den tidigare utbildningen var mer traditionellt tematisk och utgick från våra egna discipliner som forskare och lärare. Vår ambition är att programmet ska utveckla och förbereda ekonomerna för framtiden och även göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.
.

Läs mer

Konsten att få ett fungerande samarbete mellan toppolitiker och toppchefer
Ola Mattisson
Ola Mattisson är en av författarna till rapporten om samspelet mellan politiker och chefer

De fyra KEFU-forskarna Ola Mattisson, Ulf Ramberg, Mikael Hellström och Hans Knutsson har på uppdrag av SKL skrivit rapporten Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör. En av slutsatserna är att de två parterna tillsammans måste hitta egna sätt att lära känna varandra och få samarbetet att fungera.

– Det är inget lätt uppdrag att få politiken att bli verkställd, något vi bland annat har kunnat se genom att omsättningen på kommundirektörer senaste åren har varit ganska hög, säger Ola Mattisson, en av rapportens författare. Vår förhoppning är att vår rapport kan väcka en del tankar och tjäna som inspiration till hur man kan etablera och upprätthålla en väl fungerande samspelsrelation. Men alla relationer ser ju olika ut och det går inte att ge några normativa råd om hur man bör göra.

Vikten av att arbeta med samspelsrelationen mellan politiker och chefer aktualiseras bland annat av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari i år. Där sägs att styrelsen i kommuner, landsting och regioner i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och direktörens övriga uppgifter. Någon detaljerad beskrivning av vad denna instruktion ska innehålla ges dock inte.


Läs mer
Både kontroll och stöd viktigt för en ändamålsenlig styrning av primärvården
Robert Wenglén
Anna Häger Glenngård

Anna Häger Glenngård ger i en ny KEFU-rapport en heltäckande bild av de styrmodeller som används i svensk primärvård och diskuterar vad som är en ändamålsenlig styrning ur huvudmännens perspektiv.

Rapporten bygger på ett gediget empiriskt material med enkäter och intervjuer från 19 av 21 landsting och regioner i Sverige. Anna Häger Glenngård har också granskar alla förfrågningsunderlag för vad som ska ingå i vårdgivarens uppdrag.

Det framkommer att de modeller som landsting och regioner använder för att styra vårdgivarna numera liknar varandra ganska mycket och att alla huvudmän har ändrat modellen för styrning efter införandet av vårdval.

– Det är två delar som ska balanseras med styrningen från huvudmännens sida, säger Anna Häger Glenngård. Den ena delen är den externa ansvarsutkrävningen, där det kontrolleras att utövarna efterlever kontrakten, det som också kan kallas begränsande styrning. I detta ligger också den ur ett demokratiskt perspektiv viktiga uppgiften att säkerställa att våra skattepengar används så ändamålsenligt som möjligt.Läs mer
Seminarium med lärdomar från primärvården i Storbritannien
Seminarium om primärvård
Fr. v. Martin Roland, Fredrik Lennartsson och Anders Anell, som var moderator för seminariet.

Vid ett fullsatt KEFU-seminarium i mitten av mars berättade professor Martin Roland från universitetet i Camridge om utvecklingen och utmaningarna inom brittisk primärvård. Här medverkade också Fredrik Lennartsson, nytillträdd direktör för hälso-och sjukvården i Region Skåne. Det finns betydande skillnader, men utmaningarna för den svenska och brittiska primärvården verkar i grunden vara ganska likartade.

Martin Roland är en av Storbritanniens ledande forskare inom primärvård och har bland annat varit ordförande för den oberoende “Commission on the Primary Care workforce” som nyligen publicerat rapporten ”The future of primary care: Creating teams for tomorrow”. Han har också arbetat som allmänläkare i många år.

Roland pekade bland annat på att Storbritannien har liksom Sverige en åldrande befolkning som ställer allt högre krav. Antalet allmänläkare i förhållande till befolkningen är större än i Sverige, men de brittiska allmänläkarna är också allt mer stressade med ett ständigt ökat antal patientbesök och ökade administrativa bördor.Läs mer

KEFU-dagen – Demokratins utmaningar

Kefu-dag

29 maj 2018 09.00-16.00

I år tar KEFU-dagen upp en rad olika perspektiv på demokrains utmaningar. Moderator är även denna gång Johan Wester.

Några av programpunkterna under dagen:

Agneta Blom från Örebro universitet tar upp hur man kan förebygga hot och våld mot förtroendevalda.

Från Göteborgs universitet kommer Maria Solevid och talar om orons betydelse för människor politiska beteende. Hon berättar också om resultaten från den senaste nationella SOM-undersökningen

Christian Fernandez från Malmö Universitet tar upp frågan om det går att agera politiskt korrekt och vad det i så fall innebär.

Maria Strömvik från Lunds universitet kommer att tala om betydelsen av EU-kunskap för den lokala demokratin.

Det kompletta programmet för KEFU-dagen kommer inom kort att finns tillgängligt på KEFUs hemsida.

Anmälan kan redan nu göras via denna länk.

 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se