Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
Mars 2020
Digitalisering och ekonomens roll

U Ramberg M Hellström
Mikael Hellström och Ulf Ramberg har skrivit rapporten tillsammans med Roland Svensson från Kef (ej i bild)

I en nyligen utkommen KEFU-rapport ges en översikt över hur långt svenska kommuner och regioner har kommit i sina digitaliseringsambitioner och hur ekonomerna upplever att deras arbetssituation och roll påverkats av digitaliseringen. Det framgår bland annat att digitaliseringstakten är relativt låg och att ekonomerna kunde vara mer aktiva i de digitaliseringsprojekt som pågår.


Rapporten” Sakta i backarna – vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regioner” är författad av Ulf Ramberg, Mikael Hellström och Roland Svensson och är ett samarbete mellan KEFU och Kommunalekonomernas förening (Kef). Det är den fjärde kartläggningen av ekonomer i svensk offentlig sektor som ges ut i KEFUs skriftserie.

– Väldigt roligt att vi har kunna genomföra det här projektet tillsammans med Kef, säger Ulf Ramberg. Ekonomerna har en viktig roll i digitaliseringen i kommuner och regioner, men det är också tydligt att de måste bli mer delaktiga för att processen ska bli så lyckad som möjligt.
Läs mer

Professioner som förlorar professionalitet

Karin Jonnergård
Karin Jonnergård, bolagsstyrningsforskare som länge intresserat sig för professioner och professionsteori

När professioner i allt större utsträckning styrs via dokument blir deras jobb inte bara tråkigare. Risken är också stor att deras förmåga att kontinuerligt lära sig mer undergrävs och att de på sikt förlorar professionell kompetens. På så sätt förändras också själva innebörden i begreppet profession. Det menar Karin Jonnergård, en av Sveriges ledande professionsforskare.

Karin Jonnergård, i grunden bolagsstyrelseforskare, är idag tillbaka på Ekonomihögskolan i Lund som professor i företagsekonomi efter att länge ha varit verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. En period var hon dessutom professor vid båda universiteten. Hon har också varit en av initiativtagarna till ett nationellt nätverk för professionsforskning som hon ledde under flera år.

– Jag kom efterhand att bli allt mer intresserad av professionsteori och av att jämföra olika professioner, säger Karin Jonnergård. Här handlade mitt första forskningsprojekt, som jag genomförde tillsammans med Gudbjörg Erlingsdottir, om införandet av kvalitetssäkring för revisorer och läkare och de olika förändringsprocesser detta gav upphov till.

Läs mer

Högst personligt:
Det kommunala uppdraget och framtidens utmaningar

Linda Andersson
Linda Andersson, ekonomichef, Höörs kommun

När detta skrivs har världen drabbats av en pandemi som påverka alla delar av vårt samhälle. Vi drabbas mänskligt och ekonomiskt på ett sätt som de flesta av oss aldrig varit med om tidigare och det är omöjligt att veta när det är över och vi förhoppningsvis kan återgå till en någorlunda normal vardag.

Men även om allt ser väldigt mörkt ut dessa dagar måste vi ju också se framåt. Det jag tar upp här handlar om hur vi och andra kommuner ska kunna möta de långsiktiga utmaningar vi ser framför oss och vad vi kan göra för att möta dem. I vår kommun, liksom i resten av landet, ser vi nu att vi får allt större andel invånare som är över 80 år och den andelen kommer enligt alla prognoser att öka under många år framöver. Dessutom ser vi att andelen barn och ungdomar ökar i vår kommun.

Läs mer

Hur kan och bör styrelser i kommunala bolag arbeta?

Ola M Anna T
Anna Thomasson och Ola Mattisson

Det existerar idag nästan ingen forskning som är speciellt inriktad på styrelsearbetet i kommunala aktiebolag. Det ska företagsekonomerna Ola Mattisson och Anna Thomasson ändra på i ett nytt KEFU-projekt inriktat på skånska kommunala bolag.

Hur uppfattar styrelseledamöter i kommunala bolag styrelsens uppgift och sin egen roll i styrelsen? Hur arbetar styrelser i kommunala aktiebolag? Hur kan de verka för störst möjliga koncernnytta för kommunen? Det är de övergripande frågor som ska besvaras i projektet.

– Projektet handlar i grunden om att få styrelsen till att bli en aktiv resurs, en utvecklingskraft, för att skapa värde i det kommunala bolaget, säger Ola Mattisson.

Läs mer

Mobila vårdteam – effekter på resursanvändning och kostnader

Mattias H
Mattias Haraldsson

KEFU arbetar sedan 2017 med uppdraget att följa upp hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner. I ett närliggande KEFU-projekt studerar nu Mattias Haraldsson och Anna Häger Glenngård hur kostnader och resursanvändning utvecklas i Malmö stad när patienter skrivs in i vårdformen mobilt vårdteam.

Tanken med denna vårdform är att uppnå ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet när framförallt äldre personer med återkommande vårdbehov kan få hjälp i hemmet i stället för återkommande sjukhusbesök och akuta inläggningar.

Läs mer

Alla seminarier och kurser under våren 2020 inställda

På grund av rådande omständigheter är alla seminarier och kurser under våren inställda.

Avsikten är givetvis att de ska ges så fort tillfälle ges.

KEFU arbetar också på att ta fram lösningar för att kunna genomföra seminarier och kurser  digitalt.
 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se