Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Öppna brevet i din webbläsare

 
Nr 3-2018
Hur vårdcentraler styrs internt i Sverige och Finland
Anna Häger Glenngård
Anna Häger Glenngård

I ett nytt KEFU-projekt gör ek dr Anna Häger Glenngård tillsammans med professor Teemu Malmi från Aalto-universitetet, som också är gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, en jämförande kvalitativ studie av hur den interna styrningen ser ut på vårdcentraler i Sverige och Finland.

Studien är tänkt som den första av tre delstudier om styrning och ledning av svensk primärvård med utblick mot Finland.

Det ställs stora krav på vårdgivare i primärvården från olika aktörer.

Om de listade patienterna inte tycker att de får sina behov eller önskemål uppfyllda kan de välja att gå till en annan vårdcentral. Landstingen och regionerna kan ställa detaljerade krav på såväl hur vården ska bedrivas som på personalstyrka, öppettider och mycket annat som vårdcentralerna måste uppfylla. Och sedan finns det från statens sida ökade önskemål om en ökad standardisering av primärvården.

Läs mer

Välkänd korruptionsforskare och uppskattad pedagog
Staffan Andersson
Staffan Andersson kommer snart ut med en ny bok om korruption och hur den kan bekämpas.

Staffan Andersson var en av vinnarna i KEFUs uppsatstävling 1994. Idag är han docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och en stor del av hans forskning är inriktad på korruption ur olika aspekter. Han är också en mycket uppskattad lärare.

Efter att ha tagit en ekonomexamen i Lund med nationalekonomi som inriktning läste Staffan Andersson även tre terminer statsvetenskap och när han skrivit sin C-uppsats tycket handläggaren på institutionen att den höll en sådan kvalitet att han skulle skicka in den till KEFUs uppsatstävling.

– Det är klart att det var roligt att min uppsats fanns med bland vinnarna. Jag var ju ung och lite osäker så det sporrade mig nog att fortsätta att forska, säger Staffan Andersson.

Forskarutbildningen genomfördes sedan i Umeå och 2002 lade han fram sin avhandling Corruption in Sweden: Exploring danger zones and change, som han också berättade om på KEFU-dagen samma år.

Läs mer

Högst personligt:
Kommunala försöksverksamheter och pilotprojekt – vilka krav ställer kommunerna?
Dalia Mukhtar-Landgren
Dalia Mukhtar-Landgren, universitetslektor, Statvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Det finns idag en ökande tilltro till att så kallade experiment i form av piloter, försöksverksamheter och urbana testlabb ska generera nya lösningar på olika kommunala problem och utmaningar – från långa handläggningstider och energieffektivt boende till offentlig ledning och styrning.

Det här väcker flera frågor ur kommunernas perspektiv, inte minst om vad man själv vill lära sig genom dessa processer, men också om vikten av att värna offentliga värden i testlabb och piloter som genomförs i samarbete med företag och konsulter.

I Skåne finns flera exempel på försöksverksamheter av olika karaktär. Bland annat har vi två av Vinnovas så kallade innovationsplattformar i Lund och Malmö.

Innovationsplattformen Future By Lund (som består av Lunds kommun och partners från universitet, organisationer och näringsliv) beskriver på sin hemsida hur ”vi tillsammans med universitet, stad, organisationer och näringsliv kan skapa framtiden genom att erbjuda Lund som testbädd”.

Läs mer

Utbildning för kommande beslutsfattare i Östeuropa

Ola Mattisson
Ola Mattisson var programchef för utbildningen

Ekonomihögskolan i Lund har tillsammans med Raul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt genomfört en utbildning för unga, yrkesarbetande medarbetare inom politik och förvaltning i Östeuropa.

Utbildningen ingår i Svenska Institutets program Summer Academy for Young Professionals som syftar till att bygga mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning i EU:s östliga länder.

Målet är att deltagarna ska få kännedom om Sverige och svensk förvaltning och att de ska stärkas i sina roller som ledare eller förändringsaktörer i sina hemländer.

Det är andra året som Ekonomihögskolan och Raul Wallenberg Institutet har fått detta uppdrag. Utbildningen har tagit fram gemensamt av personer från KEFUs forskarnätverk och personer verksamma vid Raul Wallenberg Institutet. Ola Mattisson från KEFU har fungerat som programchef.
Läs mer

Deltagarna i KEFUs nya utbildning HELA diplomererade
Gruppbild HELA
Här är deltagarna samlade på diplomeringsdagen. I bakgrunden syns också programchefen Mikael Hellström.

I somras avslutades den första omgången av KEFUs nya utbildning HELA (Helhetssyn, Ekonomiska samband, Leda och Analys). Det sista tvådagarsinternatet avslutades med att deltagarna redovisade sina projektarbeten och därefter mottog sina diplom. Med på avslutningen var också ekonomidirektörerna från Malmö, Lund och region Skåne, som varit med att utforma den nya utbildningen.

– Det var väldigt roligt att som chef få vara med och lyssna på deltagarnas presentationer av deltagarnas projektarbeten, säger Henrik Weimarsson, ekomidirektör i Lunds kommun.

Den nya utbildningen är på sammanlagt sex dagar till skillnad från den tidigare utbildningen PUCK, som gick över 10 dagar. Något som gjort det lättare för många att få in utbildningen i sin planering.

– Jag tycker att det är en viktig poäng att vi som beställare tillsammans med KEFU tillsammans diskuterade vilken typ av vidareutbildning våra ekonomer behöver
, säger Henrik Weimarsson.


Läs mer
Höstens innovationskurs för kollektivtrafikbranschen har börjat
Innovationskursen
Eric Lindblad från Transdev Sverige AB funderar på en av frågorna under kursens första dag. I bakgrunden skymtas John Hultén, K2:föreståndare.

Den 26-27 september startade årets utgåva av kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken på stiftsgården i Höör. Utbildningen arrangeras i samverkan mellan K2 och Samtrafiken och deltagarna kommer från hela landet.

Kursprogrammet omfattar fem utbildningstillfällen, två i Höör, två i Katrineholm och ett avslutande i Stockholm. Målet är att öka innovationskraften i branschen, genom att ge olika teoretiska och praktiska infallsvinklar på temat men framförallt genom att få till gränsöverskridande utbyten av idéer mellan branschens olika aktörer..

– Det var en väldigt lyckad start på programmet med en bra sammansatt och entusiastisk grupp, säger Ulf Ramberg, K2:s programchef för utbildningen. En viktig idé med utbildningen är att deltagarna utvecklar sina nätverk med olika aktörer i branschen, att de delar med sig av kunskaper och erfarenheter och att de får tänka nytt kring vad det innebär att arbeta innovativt.


Läs mer
KEFU på årets KOMMEK-mässa


KOMMEK-mässan
Mikael Hellström och Ulf Ramberg i montern på KOMMEK, som i år hölls i Malmö den 22-23 augusti.


Viveka Nilsson, KOMMEK
Viveka Nilsson från Kommunforskning Västsverige, som KEFU delade monter med denna gång.


Forskare från hela världen kom till  internationell konferens om offentlig sektor
EIASM-konferensen
Professor Irvine Lapsley (i mitten) ledde en paneldebatt om Brexit och EU:s framtid

Den 4-6 september, under några varma sensommardagar, hölls konferensen 10th International EIASM Public Sector Conference på Palaestra i Lund med nära 100 deltagare från hela världen

EIASM– European Institute for Advanced Studies in Management arrangerar dennna konferens vartannat år i olika europeiska städer. Förra gången, 2016, hölls den i Lissabon.

I år var Lund värd för arrangemanget och organisationskommittén bestod av KEFUs Mikael Hellström, Ola Mattisson, Ulf Ramberg, Anna Thomasson och Professor Irvine Lapsley från University of Edinburgh (ordförande).

Här är ett litet filmklipp där Irvine Lapsley kommnenterar konferensen efter den första dagen.

Ingvar Mattson, tidigare Riksrevisor och från september 2018 Riksdagsdirektör, medverkade också. I detta filmklipp ger han kort sina intryck från konferensen.

Kurser och seminarier

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Torsdagen den 22 november 09.00 – 16.30

Mer information on kursen
 
Effekter av jämförande information om vårdgivare inom primärvården i region Skåne

Torsdagen den 6 december 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se